މާލޭގައި ގާއިމްކުރި އިސްރަށްވެހިންގެ ނާދީ ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު ރައީސް މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވާހަކަދައްކަވަނީ. (ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް)

ގުޅުންހުރި ޕޯސްޓްސް